.:: به وب سايت پژوهشكده دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد::.
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
اساسنامه

اساسنامه پژوهشکده دانشگاه علوم پزشكي همدان

كليات

به منظور هدفمند شدن پژوهش ها در دانشگاه و كمك به رفع نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه علوم پزشكي و بهداشتي و درماني، پژوهشکده دانشگاه علوم پزشكي همدان كه در اين اساسنامه به اختصار «پژوهشکده» خوانده مي‌شود، تأسيس و امور آن طبق اين اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده 1: هدف

  هدف پژوهشکده فراهم نمودن بستر مناسب پژوهش در مراکز تحقيقاتي دانشگاه در طيف گسترده اي از عرصه هاي مولکولي تا سطح جامعه و انتشار و اطلاع رساني نتايج به دست آمده از تحقيقات، به سازمان هاي مرتبط مي‌باشد.

ماده 2: وظايف

1- زمينه سازي وساماندهي طرح هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در زمينه‌هاي مختلف امور پزشكي، بهداشتي و درماني و رشته‌ هاي وابسته به آن.

2-  فراهم نمودن شرايط براي ارائه خدمات و مشاوره علمي و فني به اشخاص حقيقي وحقوقي داخل و خارج دانشگاه توسط مراكز تحقيقاتي دانشگاه .

3-  نياز سنجي اولويت هاي پژوهشي مراکز تحقيقاتي دانشگاه و هدايت اجرايي مناسب آن ها.

4- مشــاركت در بـرنامه ريزي و اجراي سيـاست هاي دانـشگاه در زمينـه تربيـت دانشجوي دكتري (PhD by- research)، دوره هاي كوتاه مدت تخصصي (Fellowship)و پذيرش متقاضي فرصت مطالعاتي (visiting scholarship) توسط مراكز تحقيقاتي.

5- شناسايي نيازهاي مراكز تحقيقاتي و فراهم آوردن امكانات و تجهيزات مناسب از طريق جذب منابع داخل و خارج دانشگاه.

6- زمينه سازي براي ارائه خدمات مرتبط به بخش هاي مختلف جامعه

7- ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص يا مبتكر در چارچوب مقررات و ضوابط دانشگاه .

ماده 3: اركان

الف. شوراي پژوهشكده

ب.رئيس پژوهشكده

ج. مراکز تحقيقاتي دانشگاه  

الف) شوراي پژوهشكده:

1- تركيب

1-1 - رئيس پژوهشكده (رئيس شورا)

2-1- معاون آموزشي- پژوهشي پژوهشكده (دبير شورا)

3-1- نماينده معاون پژوهشي دانشگاه (عضو شورا)

4-1- رؤساي مراكز تحقيقاتي دانشگاه

5-1- حداکثردو نفر از اعضاي هيأت علمي با انتخاب و حكم رئيس دانشگاه.

2- وظايف واختيارات شوراي پژوهشكده:

1-2- تدوين سياست هاي پژوهشي، آموزشي پژوهشكده و مراكز تحقيقاتي دانشگاه

2-2- نظارت بر كليه نشريات پژوهشكده

3-2- بررسي نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي، علمي و پژوهشي مراكز تحقيقاتي

4-2- اتخاذ سياست هاي مناسب در راستاي برقراري ارتباط علمي با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در محدوده ضوابط و مقررات دانشگاه

5-2- بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي ارجاع شده از مراكز تحقيقاتي دانشگاه (شيوه نامه مربوطه متعاقبا"توسط شوراي پژوهشي دانشگاه تنظيم و ارائه خواهد شد )

ب) رئيس پژوهشکده

رئيس پژوهشکده از بين اعضاي هيأت علمي و با حكم رئيس دانشگاه منصوب مي‌شود.  

وظايف رئيس

1- اداره و هدايت پژوهشکده براي انجام هرچه بهتر امور مربوطه در چارچوب اساسنامه

2- امضاي قراردادها و اسناد مالي و اداري، برابر ضوابط و مقررات جاري دانشگاه.

3- پيشنهاد بودجه ساليانه به مراجع ذيصلاح

4- نظارت وارزشيابي بر كليه فعاليت هاي پژوهشكده و مراكزتحقيقاتي دانشگاه.

5- ارائه گزارش عملكرد ساليانه به رياست دانشگاه.

ج) مراکز تحقيقاتي دانشگاه:

مراکزي را شامل مي شود که مجوز فعاليت و موافقت اصولي آن ها توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي صادر شده باشد.

ماده 4

پژوهشکده از نظر مقررات مالي مشمول آئين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌‌ مي باشد.

ماده 5 

 اعضاي هيأت علمي پژوهشي پژوهشکده از نظر مقررات استخدامي و نحوه گزينش علمي و عمومي تابع مقررات دانشگاه مي‌باشند.

ماده 6

 هر گونه تغيير در مفاد اين اساسنامه به پيشنهاد شوراي پژوهشكده، موافقت هيأت رئيسه وتأييد شوراي دانشگاه امكان‌پذير است .

اين اساسنامه در 6 ماده و در تاريخ 26/3/87 به تأييد شوراي دانشگاه رسيد.