.:: به وب سايت پژوهشكده دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد::.
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
گزارش ها

 

 

- گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1389
- جداول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1389

- گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1388
- جداول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1388

- گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1387
- جداول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1387

- گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1386
- جداول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1386 

- گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1385
- جداول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال1385 

- گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1384
- جدول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1384

- نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1383
- جدول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1383  ( شماره 1 )
- جدول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1383 ( شماره 2 ) 

- گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1382
- جدول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1382 

- گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1381
- جدول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1381

امتیاز مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور 

- گزارش نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1380
- جدول ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور سال 1380 

   دانلود : report86_marakez.pdf           حجم فایل 373 KB