.:: به وب سايت پژوهشكده دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد::.
شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
کارشناس پژوهشکده
     

نام و نام خانوادگی

شیرین شریفی

پست سازمانی

کارشناس پژوهشی

پست الکترونیکی

Shirinsharifi18@yahoo.com  

Shirin.sharifi@umsha.ac.ir

تلفن تماس

8380267-0811

فاكس

8380131-0811

شرح وظایف

1-كارشناس پژوهشكده دانشگاه

2-كارشناس مسئول ارزشيابي مراكز تحقيقاتي

3-كارشناس مسئول صدور مجوز راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشي

4-كارشناس پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي

5-كارشناس بررسی مدارک و مستندات صدور مجوز راه اندازی مراكز تحقيقاتي

6-كارشناس بررسي و كنترل و نظارت بر قطعي شدن مراكز تحقيقاتي

7-كارشناس بررسی مدارک و مستندات صدور مجوز راه اندازی تاسيس گروههاي پژوهشي

8- كارشناس بررسی مدارک و مستندات صدور مجوز راه اندازی تاسيس واحدهاي توسعه تحقيقات باليني

9-كارشناس دفتر ارتباط با صنعت وجامعه