.:: به وب سايت پژوهشكده دانشگاه علوم پزشكي همدان خوش آمديد::.
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
فرم ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی

 فرم ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشک1393

 

راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 1393